Avís legal

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accesible a l’adreça URL https://cellerlaplaceta.com (en endavant lloc web), que Mercè Ramos Gil posa a disposició dels usuaris d’Internet.
La utilizació del lloc web implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web web ha de llegir atentament aquest Avís Legal en totes les ocasions en que es proposi a utilizar-la, ja que el text podría ésser modificat a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o per la pràctica empresarial.

 1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

En cumpliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), el titular d’aquest lloc web és:

 • Denominación Social: Mercè Ramos Gil
 • Marca Comercial:Celler la Placeta
 • Domicilio social: C/ la Font, 3, 43891, Vandellòs, Tarragona, Espanya.
 • NIF: 39913447Y
 • Email:laplaceta@cellerlaplaceta.com

Allotjament web

 • Denominació Social: SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, S.L. (SCIP o Don Dominio)
 • Marca Comercial: Don Dominio
 • Domicili: Ronda Institut, 24 Bajos C.P. 07500 de Manacor (Illes Balears), España
 • NIF: B57333601
 • Email: info@scip.es
 • Dades d’inscripció: Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares Tomo 2120, Libro 0, Folio 173, Hoja PM-50105.
 1. OBJECTE

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis de Celler la Placeta a aquelles personas o organitzacions interessades.

 1. USUARIS

L’accés i/o ús del portal del Celler la Placeta atribueix la condició d’usuari que accepta des de l’inici de l’accés i/o ús l’avís legal i la política de privadesa que aquí es reflecteix. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

 1. ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

4.1.  Caràcter gratuït de l’accés i utilizació de la web.

L’accés a la web té caràcter gratuït pels usuaris de la mateixa.

4.2. Registre d’usuaris.

Amb carácter general l’accès i utilització de la web no exigeix la suscripció prèvia o registre dels usuaris a la mateixa.

 1. CONTINGUTS DE LA WEB i PROPIETAT INDUSTRIAL i INTELECTUAL

L’idioma utilitzat pel titular de la web será el català. Mercè Ramos Gil no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per part de l’usuari, ni de les seves conseqüències.

Mercè Ramos Gil podrá modificar els continguts sense avís previ, així com suprimir i canviar-los dins la web, com la manera en que s’accedeix a aquestos, sense justificació i lliurement, sense responsabilitzar-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web Cellerlaplaceta.com són de titularitat exclusiva de Mercè Ramos Gil o de terceres persones físiques o jurídiques que n’han autoritzat l’ús a Cellerlaplaceta.com. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l’article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’ha de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

Cellerlaplaceta.com explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Cellerlaplaceta.com per mitjà de ‘framing’.
 • La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Cellerlaplaceta.com mitjançant ‘in line linking’.
 • L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a Cellerlaplaceta.com conforme a les disposicions vigents.
 • Utilitzar el web per promocionar lliurement activitats comercials.
 • L’ús comercial dels continguts del lloc web Cellerlaplaceta.com.
 • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa propietat de Mercè Ramos Gil sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
 • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Mercè Ramos Gil, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Mercè Ramos Gil es reserva el dret d’instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d’infraccions de la normativa sobre propietat intel·lectual per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web Cellerlaplaceta.com poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el codi penal (articles 270 i següents).

 1. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de l’informació continguda dins la mateixa és de l’exclusiva responsabilitatde qui el realitza. Mercè Ramos Gil no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pogueren derivar del dit accés o ús. Mercè Ramos Gil no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produïr ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o a fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

 • La presència d’un virus a l’ordenador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.
 • Un mal funcionament del navegador,
 • i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Mercè Ramos Gil no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin a la web per a l’obertura d’altres. Mercè Ramos Gil no garantitza la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als que pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquestos enllaços, nio del bon funcionament d’aquestes webs.

Mercè Ramos Gil no será responsable dels virus o demés programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir a la seva web o altres webs a les que hagi pogut accedir mitjançant enllaços d’aquesta web.

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació española. Mercè Ramos Gil i els usuaris, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-l’hi, es someten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controversia que es pogués derivar de l’accès o ús de la web. En el cas de que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Mercè Ramos Gil i l’usuari, es someten, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Mercè Ramos Gil.